Reglement SallandTrail

Reglement SallandTrail

 1. De deelnemer (man/vrouw) aan de looponderdelen van de SallandTrail verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
 2. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van de SallandTrail ingeschakelde medewerkers en vrijwilligers.
 3. De wedstrijdleiding wordt aangewezen door het bestuur van de SallandTrail.
 4. De deelnemer neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel. De deelnemer wordt erop gewezen dat persoonlijke bezittingen niet worden bewaakt.
 5. Minimumleeftijd voor deelname aan de 10 km: 14 jaar. Minimumleeftijd voor deelname aan de 25 km, 50 km en 80 km: 18 jaar.
 6. De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat deze zich niet houdt aan het wedstrijdreglement of zich onbehoorlijk of onsportief gedraagt. Of indien het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.
 7. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 8. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.
 9. Inschrijving voor het evenement is alleen mogelijk door voorinschrijving via de website (www.sallandtrail.nl) van het evenement of via www.mijnINSCHRIJVING.nl. Inschrijven is mogelijk tot 2 weken voor het evenement, of tot het moment dat de deelnemerslimiet bereikt is. Betaling van de inschrijving verloopt via Ideal. De inschrijving is definitief, bij afmelding vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 10. Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk tot 2 weken voor de wedstrijddag. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk wanneer de limiet van het aantal deelnemers op de betreffende afstand nog niet is bereikt. Er vindt geen restitutie plaats indien het inschrijfgeld voor de nieuwe afstand lager is. Indien het inschrijfgeld voor de nieuwe afstand hoger is, dan moeten de meerkosten handmatig worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de organisatie.
 11. Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is alleen overdraagbaar als dit 2 weken voor de wedstrijddag aangegeven word bij de organisatie. De organisatie houd het recht om de overdracht te wijzigen. Bij overdragen zonder toestemming van de organisatie zal er een diskwalificatie volgen.
 12. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 13. De uitslagen van de wedstrijden voor de verschillende categorieën tijdens de SallandTrail en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. Als service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten. De uitslagen worden geregistreerd d.m.v. een tag/chip die is bevestigd op het startnummer. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleiding.
 14. De deelnemer dient het startnummer op de borst te dragen. Over het startnummer mag niets heen gedragen worden. Het startnummer moet in zijn geheel gedragen worden en mag niet worden gevouwen. De kunststof afstandshouder mag niet worden verwijderd. De tag mag niet worden doorboord.
 15. Deelname staat, uit veiligheidsoverwegingen, alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan met honden (al dan niet aangelijnd) deel te nemen. Het is niet toegestaan per rolstoel deel te nemen. Het is niet toegestaan dat uw begeleider/trainer/teamgenoot etc. meefietst / meerijdt.
 16. Tijdslimiet 80 km. In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start het 65 km punt hebben bereikt.
  Als een deelnemers het 60 km punt na 7,5 uur passeert en als een loper door de bezemwagen wordt gepasseerd, kan de loper het parcours over het trottoir of het fietspad vervolgen. Het vervolgen van het parcours geschiedt op eigen risico. Lopers die zich achter de bezemwagen bevinden, komen niet in aanmerking voor een medaille en worden niet in de uitslag opgenomen.
 17. De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand, welke gebruikt zal worden voor het informeren van deelnemers aan de SallandTrail. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dat schriftelijk kenbaar te maken bij de organisatie.
 18. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze worden opgenomen in een uitslagenlijst.
 19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie van de SallandTrail zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het organisatie of de wedstrijdleiding.
 21. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.